Phần mềm kế toán Việt Nam

Tìm hiểu tất cả công việc của kế toán vào cuối năm

Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp phải tập hợp được tất cả các phát sinh thực tế của Doanh nghiệp kể cả những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, từ đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của Doanh nghiệp. Cuối năm, công việc của các kế toán nội bộ vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ cho các bạn những công việc cụ thể của từng kế toán trong doanh nghiệp vào cuối năm.
1. Công tác kiểm kê tài sản
Công việc kiểm kê cuối năm là công việc quan trọng nhất. Số liệu kiểm kê sẽ là căn cứ để kế toán kiểm tra, đối chiếu các số liệu được theo dõi trên sổ sách trong 1 năm.
Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê của Giám đốc, các thành viên trong Hội đồng kiểm kê sẽ tiến hành kiếm kê. Hội đồng Kiểm kê thường bao gồm:
– Một thành viên trong Ban Giám đốc;
– Bộ phận Kỹ thuật;
– Bộ phận Kế toán;
– Kho – Quỹ;
– Bảo vệ;
– Bộ phận quản lý, sử dụng tài sản.
Việc kiểm kê có thể kéo dài từ vài ngày đến một tháng tùy theo Quy mô của Công ty và tình hình Quản lý hiện vật của đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tế Quản lý và kinh nghiệm từ các năm trước để đơn vị bố trí thời gian kiểm kê sớm hoặc muộn. Hội đồng Kiểm kê có trách nhiệm ghi đúng, đủ các nội dung của cuộc kiểm kê, ký vào Biên bản kiểm kê trình Ban Giám đốc, đưa ra nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý khi có sự chênh lệch thừa/thiếu so với sổ sách kế toán theo dõi.
Các tài sản cần kiểm kê gồm :
– Quỹ tiền mặt.
– Công cụ dụng cụ;
– Hàng hoá vật tư;
– Tài sản cố định;

Tìm hiểu tất cả công việc của kế toán vào cuối năm

Tìm hiểu tất cả công việc của kế toán vào cuối năm

1.1. Kiểm kê quỹ tiền mặt:
Hội đồng kiểm kê có trách nhiệm kiểm kê số tiền còn tồn tại quỹ vào thời điểm ngày 31/12, bao gồm cả tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá và vàng bạc, kim loại quý đá quý (nếu có), đối chiếu với số dư tiền mặt theo dõi trên Sổ kế toán tiền mặt. Nếu có sự chênh lệch thừa/ thiếu giữa sổ sách và thực tế, thủ quỹ và kế toán phải đối chiếu lại chứng từ sổ sách và tìm rõ nguyên nhân.
Kết quả kiểm kê quỹ này là căn cứ để kế toán Thu – chi (Kế toán tiền mặt) chốt số liệu ghi sổ tại ngày 31/12.
1.2. Kiểm kê vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ:
Kế toán vật tư cung cấp các số liệu trên sổ sách về số lượng các kho đang có tại doanh nghiệp: Kho nguyên vật liệu, Kho công cụ dụng cụ, Kho thành phẩm, Kho hàng hóa, hàng hóa gửi đi bán, công cụ dụng cụ đã được xuất dùng… Sổ kho sẽ làm cơ sở để tiến hành kiếm kê và đối chiếu số liệu thực tế khi kiểm kê.
Với các đơn vị sản xuất và xây dựng, công việc kiểm kê còn bao gồm:
Đối với đơn vị sản xuất: Kế toán vật tư tổng hợp số liệu các sản phẩm đang được sản xuất tại đơn vị, tập hợp số liệu cho Hội đồng kiểm kê. Căn cứ vào số liệu của kế toán vật tư, Hội đồng Kiểm kê đánh giá % hoàn thành của các sản phẩm dở dang. Số liệu này thường được sử dụng để tính lương cho công nhân đối với các đơn vị áp dụng phương pháp tính lương theo sản phẩm, và xác chi phí dở dang cuối kỳ.
Đối với các đơn vị xây dựng: Kế toán vật tư tổng hợp các số liệu vật tư, các yếu tố chi phí khác đã đưa vào công trình. Căn cứ vào số liệu này, cùng với dự toán và Hợp đồng xây dựng đã ký kết, Hội đồng kiểm kê đánh giá % hoàn thành công trình.
1.3. Kiểm kê tài sản cố định:
Kế toán theo dõi tài sản cố định sẽ tổng hợp toàn bộ các tài sản mà mình đang theo dõi, căn cứ vào mã tài sản để tập hợp, cung cấp các số liệu này cho Hội đồng kiểm kê. Mã tài sản thường trùng với mã kiểm kê và được đánh dấu trên tài sản, dễ cho việc quản lý tài sản và kiểm kê các kỳ tiếp theo.
Trong quá trình kiểm kê, Hội đồng Kiểm kê sẽ đánh giá tình trạng hoạt động của Tài sản: (Mới, tốt, bình thường ở mức…..%, đã cũ, dự kiến thời gian phải thay thế, kiểm kê các thiết bị kèm theo của Tài sản; Tài sản cần thanh lý; Các tài sản không còn giá trị sử dụng nhưng chưa được thanh lý và vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị; Các tài sản đơn vị mượn, thuê của đơn vị khác…)
2. Công tác ngân hàng:
Lấy sổ phụ/sổ chi tiết tài khoản tại từng ngân hàng mà đơn vị đã đăng ký mở tài khoản để làm căn cứ khóa sổ kế toán cuối kỳ.
Lên kế hoạch vay vốn và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết nếu có yêu cầu vay vốn để thanh toán các khoản chi cuối năm.
3. Tổng hợp công nợ mua – bán và chuẩn bị kế hoạch thanh toán:
Kế toán công nợ tổng hợp các khoản phải thu – phải trả, kiểm tra và hoàn thiện các chứng từ phải thanh toán, soát xét các phần mua hàng nhưng chưa có hóa đơn về. Soát xét thời hạn thanh toán cũng như mức độ cần thiết phải thanh toán của từng khoản công nợ.
Tập hợp các khoản ký quỹ, ký cược đến hạn thu hồi, các giấy tờ có giá đã đến hạn được thanh toán, có thể thu hồi, các khoản đầu tư, liên doanh, liên kết…
Tổng hợp các khoản phải thu – phải trả của các đơn vị nội bộ.
Căn cứ vào số liệu của kế toán công nợ, kế toán thanh toán chuẩn bị sẵn các chứng từ thanh toán, đảm bảo việc thanh toán (sau khi được duyệt) diễn ra nhanh chóng trong khoảng thời gian gấp rút cuối năm.
Đối chiếu công nợ và gửi thư xác nhận công nợ cuối kỳ với các khách hàng. Số liệu đối chiếu công nợ không chỉ là số liệu làm căn cứ lên kế hoạch thanh toán mà còn là cơ sở để kế toán khóa sổ cuối kỳ.
4. Tổng hợp công nợ nội bộ:
Tổng hợp các khoản tiền lương và các khoản liên quan đến người lao động trong năm, đã thanh toán/còn nợ/phải thu hồi, xử lý.
Căn cứ vào quy định của doanh nghiệp, kế toán tổng hợp tiền lương cho nhân viên trong đơn vị (theo thời gian hoặc theo sản phẩm), các khoản sắp phải chi, đối ứng với các khoản tạm ứng đến thời hạn thu hồi nhưng chưa thu hồi.
Rà soát lại những khoản chi cho người lao động trong năm chưa thực hiện, các khoản thuế, bảo hiểm khấu trừ còn chưa thực hiện.
Đề xuất các khoản tiền thưởng, tiền lương tháng 13 cho giám đốc.
5. Công việc của kế toán tổng hợp:
Kế toán tổng hợp có trách nhiệm tập hợp, kiểm soát số liệu từ tất cả các kế toán chi tiết,đưa ra các số liệu tổng kết cuối năm về giá thành, doanh thu; Đưa ra sơ bộ kết quả kinh doanh trong năm để Ban lãnh đạo có căn cứ về kế hoạch lương, thưởng; Xác định hoặc đề xuất lập dự phòng, nợ phải thu khó đòi; Lập các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo Công ty; Lập các báo cáo tài chính và khóa sổ kế toán.
Kế toán tổng hợp có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ về nghiệp vụ cho Kế toán chi tiết, đánh giá về quá trình làm việc của bộ phận kế toán trong năm, đề xuất các phương án khắc phục những nhược điểm, phát huy thế mạnh của bộ phận kế toán (nếu có).
6. Công việc của Kế toán trưởng:
Công việc của kế toán trưởng là đảm bảo cho công việc của tất cả các phần hành được diễn ra trôi chảy, quá trình kiểm kê được diễn ra nhanh chóng, chính xác, các kế hoạch tài chính được thuận lợi. Đồng thời, kế toán trưởng sẽ có đánh giá về quá trình làm việc của Bộ phận kế toán, đề xuất tăng lương/thưởng, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm tới để đưa ra kế hoạch về nhân sự, sắp xếp lại bộ phận kế toán cho Hợp lý.
Kế toán trưởng còn có trách nhiệm đưa ra các Báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban giám đốc, Ban quản trị đơn vị; Đề xuất các biện pháp quản lý về tài chính để đảm bảo công tác Kế toán – Tài chính của đơn vị ở trong điều kiện tốt nhất cho các hoạt động trong tương lai.

Tìm hiểu một số hướng dẫn mới về BHXH 2017

1. Các trường hợp được thanh toán phí giám định y khoa Các trường hợp sau đây đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động mà kết quả đủ điều kiện hưởng BHXH thì được thanh toán phí GĐYK, cụ thể như sau: a. Người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh … Continue reading

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục tham gia BHXH lần đầu

Kể từ ngày 1/12/2015 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về việc làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho nhân viên. Bài viết này, Phần mềm kế toán TONY xin hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y … Continue reading

Tìm hiểu hồ sơ, thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp là một thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch đầu tư. Trên thực tế, đôi khi doanh nghiệp vẫn bị nhầm lẫn tạm ngừng doanh nghiệp với giải thể doanh nghiệp. Do vậy trong bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán … Continue reading

Tìm hiểu những công việc quan trọng kế toán phải làm trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2017

Cuối năm là thời gian tất bật với mọi Phòng ban trong Công ty, không ngoại trừ bộ phận Kế toán. Tuy nhiên, kế toán cần chú trọng những công việc mà Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ sau đây để tránh những rủi ro cho doanh nghiệp. 1. Trong tháng 12/2016: Cuối … Continue reading

Tìm hiểu những trường hợp không được hoàn thuế GTGT kể từ ngày 1/7/2016

Bộ Tài Chính có quy định các trường hợp không được hoàn thuế Giá trị gia tăng từ 1/7/2016. Vậy những dự án nào không đủ điều kiện để hoàn thuế Giá trị gia tăng? Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ trong bài viết dưới đây. Theo quy định tại điểm c, khoản … Continue reading

Thuế GTGT và những sai phạm thường gặp trong việc xác định và kê khai thuế GTGT hiện nay

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu … Continue reading

Bản tin thuế số 03 tháng 11 năm 2016

Bài viết hôm nay, Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ với các bạn bản tin thuế số 03 tháng 11 năm 2016 gồm các văn bản mới nhất hướng dẫn về thuế trong từng trường hợp cụ thể. Việc cập nhật kịp thời các văn bản thuế mới sẽ giúp các bạn tránh … Continue reading

Đề xuất giảm tỷ lệ đóng BHXH, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Từ đầu năm 2018, đóng BHXH sẽ dựa trên mức lương cùng với phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Như vậy, việc giảm 1% tỷ lệ đóng BHXH sẽ không thể bù đắp được việc nền đóng BHXH tăng lên kể từ năm 2018. Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang là … Continue reading

Tìm hiểu những trường hợp phải nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT

Thời hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp tính thuế GTGT là khi nào? Những đối tượng phải nộp mẫu 06/GTGT? … Bài viết dưới đây, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm và kiến thức cần thiết đối với các trường hợp nộp mẫu 06/GTGT khi … Continue reading