Phần mềm kế toán Việt Nam

Tìm hiểu từng trường hợp sửa chữa TSCĐ và cách hạch toán theo Thông tư mới nhất


Tài sản cố định cũng là một phần trong doanh nghiệp. Đây được coi là giá trị cốt lõi của bộ máy DN. Một doanh nghiệp không thể hoạt động khi không có tài sản. Qua năm tháng tài sản cố định sẽ bị hao mòn dần. Vậy sửa chữa TSCĐ được phân loại như thế nào? Cách hạch toán trong từng trường hợp ra sao? Phần mềm kế toán TONY sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu vấn đề này qua bài viết hôm nay nhé!
I. Phân loại sửa chữa TSCĐ trong DN.
1. Căn cứ theo quy mô sửa chữa TSCĐ.
Dựa theo quy mô thực hiện sửa chữa TSCĐ thì công việc sửa chữa tài sản cố định được chia làm 2 loại như sau:
+ Sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng:
Đây là hoạt động sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo cho tài sản cố định có thể hoạt động tốt, bình thường. Công việc sửa chữa được tiến hành thường xuyên và thời gian sửa chữa ngắn, chi phí sửa chữa thường phát sinh không lớn do vậy kế toán thực tế không phải lập dự toán.
+ Sửa chữa lớn:
Đây là hoạt động mang tính chất khôi phục, nâng cấp hoặc cải tạo khi TSCĐ bị hư hỏng nặng hoặc theo yêu cầu đẩm bảo kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu suất hoạt động của tài sản. Thời gian tiến hành sửa chữa lớn thường dài và mức chi phí phát sinh nhiều. Do vậy doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch dự toán cho từng công trình sửa chữa lớn.
2. Căn cứ vào phương thức tiến hành sửa chữa TSCĐ
Dựa theo phương thức tiến hành sửa chữa TSCĐ theo 2 phương thức sau:
+ Phương thức thuê ngoài:
Doanh nghiệp sẽ tổ chức cho các đơn vị bên ngoài đấu thầu hoặc giao thầu sửa chữa và ký hợp đồng sửa chữa với đơn vị trúng thầu hoặc nhận thầu. Hợp đồng phải quy định rõ về giá giao thầu sửa chữa tài sản cố định, thời gian giao nhận, nội dung công việc sửa chữa… Hợp đồng giao thầu sửa chữa TSCĐ sẽ là cơ sở để doanh nghiệp quản lý, kiểm tra, điều hành công tác sửa chữa TSCĐ.
+ Phương thức tự làm:
DN phải chi trả ra các khoản chi phí sửa chữa cho TSCĐ như: chi phí vật liệu, phụ tùng hay nhân công… Công việc sửa chữa TSCĐ có thể được thực hiện bởi bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ hay bộ phận sản xuất kinh doanh phụ của DN thực hiện.

Tìm hiểu từng trường hợp sửa chữa TSCĐ và cách hạch toán theo Thông tư mới nhất

Tìm hiểu từng trường hợp sửa chữa TSCĐ và cách hạch toán theo Thông tư mới nhất

II. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ
Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ khi phát sinh thường được kế toán hạch toán thẳng vào chi phí sản xuất kinh doanh của bộ phận có tài sản cố định sửa chữa.
1. Nếu TSCĐ do bộ phận có tài sản tự tiến hành sửa chữa
– Với trường hợp bộ phận có TSCĐ tự tiến hành sửa chữa, kế toán ghi sổ như sau:
Nợ 627/641/642 (Nếu chi phí sửa chữa nhỏ)
Nợ 242 (nếu chi phí sửa chữa cần phân bổ dần)
Có 111/152/334….
– Đồng thời kế toán xác định mức phân bổ tính vào chi phí SXKD từng kỳ:
Nợ 627/641/642
Có 242: CP trả trước.
2. Nếu do bộ phận phụ tiến hàng sửa chữa.
Trường hợp TSCĐ được bộ phận phụ thực hiện tiến hành sửa chữa mà chi phí không tập hợp riêng cho bộ phận phụ thì kế toán thực hiện hạch toán như nghiệp vụ 1 bên trên.
3. Nếu sửa chữa do bộ phận phụ và DN có tập hợp riêng chi phí
Trường hợp TSCĐ do bộ phận phụ tiến hành sửa chữa mà doanh nghiệp có tập hợp chi phí riêng cho từng bộ phận sản xuất phụ thì kế toán thực hiện tập hợp chi phí để tính giá thành công trình sửa chữa. Sau đó phân bổ gia thành dịch vụ sửa chữa cho bộ phận sử dụng tài sản đó.
+ Khi chi phí sửa chữa phát sinh, kế toán hạch toán ghi sổ như sau:
Nợ 621/622/627
Có 111/152/153/154…
+ Cuối kỳ kết chuyển chi phí cho bộ phận sản xuất phụ thì kế toán ghi sổ:
Nợ 154- chi tiết bộ phận sản xuất phụ
Có 621/622/627
+ Khi thực hiện bàn giao TSCĐ sửa chữa hoàn thành cho bộ phận sử dụng thì căn cứ giá trị lao vụ sửa chữa hoàn thành do bộ phận sản xuất phụ cung cấp, kế toán ghi sổ:
Nợ 627/641/642 (Nếu chi phí sửa chữa nhỏ)
Nợ 242 (nếu chi phí sửa chữa cần được phân bổ)
Có 154- chi tiết cho phân xưởng sản xuất phụ.
Đồng thời xác định mức phân bổ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của bộ phận sử dụng TSCĐ từng kỳ. Kế toán hạch toán ghi sổ như sau:
Nợ 627/641/642
Có 242: Chi phí trả trước.
4. Nếu thuê bên ngoài sửa chữa TSCĐ
Trường hợp DN thuê ngoài sửa chữa TSCĐ thì số tiền phải trả cho đơn vị sửa chữa, kế toán ghi:
Nợ 627/641/642/242
Nợ 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có 111/331…
III. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
Để phản ánh tình hình sửa chữa lớn TSCĐ, kế toán sử dụng TK 241: xây dựng cơ bản dở dang (TK cấp 2: 2413- sửa chữa lớn TSCĐ).
1. Nếu DN có kế hoạch sửa chữa ngay từ đầu năm
Khi doanh nghiệp đã lên kế hoặc sửa chữa lớn TSCĐ từ đầu năm thì DN có thể trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch cụ thể:
a. Hàng kỳ, kế toán trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch, ghi sổ:
Nợ 627/641/642
Có 335: Chi phí phải trả
b. Chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:
Nợ 2143: sửa chữa lớn tài sản cố định.
Có 111/152/153/214/334/338…
c. Khi công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, kết chuyển chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:
Nợ 335: CP phải trả
Có 2413: Sửa chữa lớn TSCĐ
d. Kế toán tiến hành xử lý số chênh lệch số chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh so với số được trích trước theo kế hoạch (nếu có). Kế toán ghi sổ:
+ Nếu số phát sinh thực tế lớn hơn số trích trước thì sẽ trích bổ sung:
Nợ 627/641/642…
Có 335: Chi phí phải trả
+ nếu số thực tế phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí (theo Luật thuế TNDN và QĐ 206 về trích và quản lý khấu hao TSCĐ) hoặc ghi tăng thu nhập khác ( căn cứ theo VAS 15), kế toán ghi:
Nợ 335: CP phải trả
Có 627/641…
Hoặc Có 711: Thu nhập khác
2. Nếu doanh nghiệp không có kế hoạch trích trước.
Trường hợp DN không có kế hoạch trích trước thì DN sẽ phân bổ dần chi phí sửa chữa lớn vào các đối tượng có liên quan.
a. Chi phí sửa chữa lớn thực tế phát sinh, kế toán thực tế ghi sổ:
Nợ 2413: sửa chữa lớn TSCĐ.
Có 111/112/331…
b. Khi công trình sửa chữa lớn đã hoàn thành, kết chuyển chi phí sửa chữa lớn để phân bổ dần. Kế toán ghi sổ:
Nợ 242
Có 2413: sửa chữa lơn TSCĐ
c. Phân bổ chi phí từng kỳ vào các đối tượng sử dụng có liên quan, ghi sổ:
Nợ 627/642/642
Có 242
3. Sửa chữa lớn mang tính chất nâng cấp, cải tạo
Doanh nghiệp thực hiện sửa chữa lớn TSCĐ mang tính chất nâng cấp, cải tạo làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. Các trường hợp ghi sổ cụ thể như sau:
a. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn mang tính chất nâng cấp, cải tạo TSCĐ hữu hình sau ghi nhận ban đầu. Kế toán ghi sổ:
Nợ 241: xây dựng cơ bản dở dang
Có 111/152/331/334…
b. Khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành đưa TSCĐ vào sử dụng
+ Những chi phí phát sinh không thoả mãn yêu cầu tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình, kế toán ghi:
Nợ 627/641/642 (nếu chi phí sửa chữa nhỏ)
Nợ 242 (nếu chi phí sửa chữa lớn)
Có 241: Xây dựng cơ bản dở dang
+ Những chi phí phát sinh mà thoả mãn tiêu chuẩn ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình thì kế toán ghi sổ:
Nợ 211: TSCĐ hữu hình
Có 241: xây dựng cơ bản dở dang
Kế toán sửa chữa TSCĐ cũng là một phần không thể thiếu trong DN. Hy vọng bài viết trên giúp bạn đọc xử lý được các tình huống khi DN thực hiện sửa chữa TSCĐ.

Hướng dẫn cách xử lý khi nộp thừa tiền thuế, tiền phạt

Kế toán thường hay gặp phải một số tình huống rắc rối trong công việc, nếu chưa có kinh nghiệm, kế toán có thể bị hoang mang, lúng túng và đau đầu trong những tình huống đó. Hôm nay, Phần mềm kế toán TONY sẽ chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vấn đề sau: Nếu … Continue reading

Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào cho Doanh nghiệp vừa sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế GTGT

Trong trường hợp doanh nghiệp đồng thời sản xuất mặt hàng chịu thuế GTGT và sản xuất những mặt hàng không chịu thuế GTGT thì thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được tính như thế nào? Bài viết … Continue reading

Lưu ý những điểm thay đổi quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2016

1. Thời điểm ghi nhận doanh thu của dịch vụ theo thuế đã giống với ghi nhận doanh thu dịch vụ theo kế toán Theo quy định tại Điều 3 của TT96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 Về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN tại Điều 3 (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều … Continue reading

Hướng dẫn xử lý khoản chi phí khám sức khỏe cho nhân viên

Việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm đã trở lên quen thuộc với người lao động. Nhờ có quy định rõ ràng trong luật lao động nên các nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp đã phải thực hiện những yêu cầu này. Vậy những khoản chi này có được tính vào chi phí … Continue reading

Tìm hiểu quy định về số lần tối đa ký hợp đồng lao động ngắn hạn

Tùy vào nhu cầu của mình, doanh nghiệp có thể ký hợp đồng dài hạn, hoặc ngắn hạn với người lao động. Một số doanh nghiệp lợi dụng điểm này để trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, với hợp đồng ngắn hạn, được quy định ký bao nhiêu lần với một lao động, … Continue reading

Tăng cường phối hợp giữa BHXH và Tổng cục thuế

Năm 2016, BHXH Việt Nam đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 256.874 tỷ đồng, bằng 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỷ đồng (18,5%) so với năm 2015. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 81,7% dân số, vượt 2,7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; số nợ cơ bản được kiểm soát và … Continue reading

Hướng dẫn xử lý và hạch toán khoản chi đồng phục cho nhân viên 2017

Thông tư mới nhất do BTC ban hành kể từ 02/08/2014 áp dụng theo thông tư 78/2014/TT-BTC và công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014, các khoản chi phí tại doanh nghiệp bị khống chế 15% áp dụng với các khoản chi phí trong đó có chi phí đồng phục nhân viên. Bài viết hôm nay, … Continue reading

Một số lưu ý để sinh viên kế toán mới ra trường xin được việc

Nghề kế toán luôn được đánh giá là một nghề hot và nhận được nhiều sự quan tâm cũng như chiếm vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng các sinh viên chuyên ngành kế toán thất nghiệp quá nhiều mà nhiều đơn vị vẫn không thể tuyển … Continue reading

Hướng dẫn thủ thuật kiểm tra Báo cáo tài chính nhanh và chính xác

Rất nhiều bạn kế toán khi lên được báo cáo tài chính nhưng lại không biết là đúng hay sai, và nếu có phát hiện sai thì không biết phải xử lý như thế nào? Bài viết hôm nay, Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ cùng các bạn một số thủ thuật kiểm … Continue reading