Tag Archives: Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham … Continue reading

Sự khác nhau giữa quyết định 15 và Thông tư 200

Thông tư số 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015. I. ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN:  Được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Các doanh nghiệp có … Continue reading

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán mới nhất năm 2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Cụ thể: Thông tư 200/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc … Continue reading

Cách chuyển số dư tài khoản theo Thông tư 200

Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, trong đó có 1 số tài khoản đã được loại bỏ. Phần mềm kế toán Tony xin hướng dẫn cách chuyển số dư của những tài khoản đó sang tài khoản mới theo Thông tư 200 trên sổ sách năm 2015. I. Hệ thống lại … Continue reading

Cách hạch toán thuế GTGT được khấu trừ Tài khoản 133 theo TT 200

Cách hạch toán tài khoản 133 – THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh … Continue reading

Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo tài chính

Giới thiệu Thông tư 200/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Chế độ kế toán mới ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc … Continue reading

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ tài khoản năm 2015 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Năm 2015, doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán. So với quyết định 15, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định bỏ một số tài khoản và đồng thời thêm mới một số tài khoản. Do vậy, kết thúc năm tài chính 2014, các bạn chuyển số dư cuối kỳ sang đầu … Continue reading

Chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay cho Quyết định 15, áp dụng từ 1/1/2015

Vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. Phần mềm kế toán TONY xin chia sẻ một số nội dung chính đáng chú … Continue reading