Tag Archives: TSCĐ

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

Thuế GTGT đầu vào bằng (=) Tổng số thuế GTGT ghi trên Hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu, hoặc … Continue reading

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Các nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định theo đúng các quy tắc tại điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính., mới nhất hiện nay: 1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao … Continue reading

Các cách phân loại tài sản cố định của Doanh nghiệp

Các phương pháp phân loại tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính trong doanh nghiệp theo Điều 6 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính., mới nhất hiện nay: – Căn cứ vào mục đích sử dụng của tài sản cố định, doanh nghiệp tiến hành phân loại tài … Continue reading

Thuế GTGT và trích khấu hao với ô tô từ 9 chỗ trở xuống

Tài sản cố định là xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp (không phải là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch….) có được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT hay không, toàn bộ chi phí khấu hao có được tính là chi phí hợp lý khi … Continue reading

Hạch toán ghi tăng TSCĐ Vô hình theo thông tư 200

Trong bài viết trước Phần mềm kế toán Tony đã giới thiệu các trường hợp ghi tăng TSCĐ hữu hình, Bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn các trường hợp ghi tăng TSCĐ Vô hình. 1. Mua TSCĐ vô hình: (tương tự TSCĐ hữu hình) 2. Trường hợp mua TSCĐ vô … Continue reading

Hạch toán tăng tài sản cố định hữu hình theo thông tư 200

Tài sản cố định là bộ phận vô cùng quan trọng cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp vì vậy việc hạch toán theo dõi chúng là rất cần thiết. Tại thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cách hạch toán các trường hợp ghi tăng TSCĐ: khấu hao, thanh lý, giảm, điều chuyển, góp vốn, … Continue reading

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định mua khi đã qua sử dụng

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp mua tài sản cố định (TSCĐ) đã qua sử dụng về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Trong trường hợp này phát sinh một vấn đề về thời gian trích khấu hao đối với loại TSCĐ này? Chúng có thời gian trích khấu hao … Continue reading

Hạch toán TSCĐ hữu hình tăng do đầu tư XDCB hoàn thành theo thông tư 200

Trường hợp công trình hoặc hạng mục công trình XDCB hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng chưa được duyệt quyết toán vốn đầu tư thì doanh nghiệp căn cứ vào chi phí đầu tư XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để hạch toán tăng, giảm TSCĐ (để có cơ sở … Continue reading

Hạch toán đánh giá lại TSCĐ hữu hình theo thông tư 200

Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá trị doanh nghiệp: Căn cứ vào hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh lại lại giá trị TSCĐ hữu hình theo cách sau. Nguyên tắc điều chỉnh lại giá trị TSCĐ  – Chênh lệch tăng giá trị còn lại … Continue reading

Hạch toán TSCĐ là nhà mới xây có gắn liền với quyền sử dụng đất

Trường hợp Công ty bạn mua nhà về (nhà này đủ điểu kiện là TSCĐ) có gắn liền với quyền sở hữu đất. Sau khi mua về công ty bạn đem phá nhà đó đi và bỏ các chi phí ra để xây dựng căn nhà mới trên đất đó. Như vậy nhà cũ, nhà mới, quyền sử … Continue reading